Analiza pravilnika/odluka o cijenama zdravstvenih usluga u BiH

Ova analiza je rađena u sklopu projekta “Analiza stanja u zdravstvenoj zaštiti u BiH i preporuke za djelovanje”,  finasiranog od strane FOD-a BiH, u martu 2014. godine. Autor je ICVA - Inicijativa i civilna akcija. 

Sažetak analize:

Pravilnici i odluke o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj i Federaciji BiH su relativno usklađeni.

Centralizovan sistem zdravstvenog osiguranja u RS je mnogo povoljniji za osigurane osobe u poredjenju sa osiguranicima u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje se nadležnosti dijele između F BiH i 10 kantona.

Obim prava iz osnovne zdravstvene zaštite, odnosno plaćene i neplaćene zdravstvene usluge se razlikuju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Osigurana lica u Federaciji BiH plaćaju veću participaciju/učešće u cijeni zdravstvenih usluga nego osiguranici u Republici Srpskoj.

Cijene zdravstvenih usluga su različite u entitetima (F BiH, RS) što dodatno otežava pružanje zdravstvenih usluga osiguranicima. Cijene zdravstvenih usluga su različite u zavisnosti od nivoa zdravstvene zaštite (primarna, sekundarna, tercijarna).Medicinska sredstva ili pomagala imaju različite cijene u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. U Federaciji BiH su niže.

Za većinu zdravstvenih usluga cijene u privatnim ustanova, koje nemaju ugovor sa zavodima zdravstvenog osiguranja, su veće nego cijene iz Tarife/Cjenovnika zdravstvenih usluga po kojima se obračunavaju troškovi liječenja na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Cijene lijekova sa A liste u Federaciji BiH su pokrivene 100% zdravstvenim osiguranjem, dok u Republici Srpskoj 90%. Cijene lijekova sa B lista u Republici Srpskoj su pokrivene 50% zdravstvenim osiguranjem, a u Federaciji BiH se kreće od 25% do 75%. 

Za više informacija, možete pročitati cjelokupnu analizu koja se nalazi u prilogu.