Obzirom da nemam podatak iz kojeg entiteta (F BiH, RS) ili kantona dolazite ne mogu Vam u potpunosti odgovoriti na ovo pitanje.

Odgovor: 

Obzirom da nemam podatak iz kojeg entiteta (F BiH, RS) ili kantona dolazite ne mogu Vam u potpunosti odgovoriti na ovo pitanje.

Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini, odnosno pozitivne liste lijekova se utvrđuju na nivou entiteta i kantona.

Ukoliko plaćate premiju trebalo bi da ste oslobođeni plaćanja, osim u slučaju da taj lijek nije obuhvaćen pozitivnom listom lijekova. To, ustvari, znači da za lijekove koji nisu na pozitivnoj listi nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja, Vi plaćate puni iznos lijeka.

Što se tiče uređaja za ultrazvuk, ukoliko zdravstvena ustanova posjeduje taj uređaj onda Vi imate pravo da Vam se omogući da koristite usluge zdravstvene ustanove koje se tiču ultrazvučnog snimanja kao i svaki drugi pacijent.

Ukoliko zdravstvena ustanova odbije da Vam pruži usluge koje se tiču ostvarivanja prava koja garantuju Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata F BiH i Zakon o zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj, Vaša prava možete potražiti kod odgovornog lica/direktora ustanove putem prigovora na rad osoblja, a ukoliko ne budete zadovoljni odlukom odgovornog lica/direktora ustanove možete zaštitu svojih prava tražiti kod nadležnog ministarstva zdravstva, a na kraju ako ne budete zadovoljni ni konačnim rješenjem nadležnog ministarstva zdravstva, možete zaštitu svojih prava tražiti kod nadležnog suda (F BiH), a u Republici Srpskoj ako niste zadovoljni odlukom direktora zdravstvene ustanove može pokrenuti spor kod nadležnog suda.